Algemene Leveringsvoorwaarden

 

Algemene Leveringsvoorwaarden
Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden van Petromark Automotive Chemicals B.V.

Gevestigd te (1951ME) Velsen Noord, aan de Rooswijkweg 316, hierna te noemen: “Petromark” 

 1. Algemeen
  1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeen-
  komsten en verbintenissen, hoe ook genaamd, van Petromark met derden, hierna: “afnemer”.

1.2. Van deze voorwaarden kan enkel worden afgeweken door middel van een door de directie van
Petromark ondertekend schrijven in welk geval die afwijking slechts geldt voor de opdracht waarvoor
de afwijking is overeengekomen.

1.3. Algemene voorwaarden van afnemers worden door Petromark niet aanvaard.

 

 1. Aanbiedingen
  2.1. Alle aanbiedingen door of vanwege Petromark gedaan zijn vrijblijvend.

2.2. Prijzen, uitvoeringen en dergelijke in drukwerken zijn aan wijzigingen onderhevig en binden
Petromark derhalve niet. Aan uitingen over het product in brochures of reclamedrukwerk kan geen
recht jegens Petromark ontleend worden.

 

 1. Levertijden
  3.1. De door Petromark opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zijn nimmer te beschouwen
  als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.2. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, verplicht Petromark jegens de afnemer
nimmer tot vergoeding van schade door afnemer of een derde geleden, tenzij de overschrijding is ontstaan door opzet of grove schuld van Petromark of haar bedrijfsleiding.

 

 1. Levering
  4.1. Indien afnemer met het in ontvangst nemen van de zaak in gebreke blijft, worden deze voor risico
  en voor rekening van afnemer bewaard.
  4.2. Petromark is gerechtigd deelleveringen uit te voeren.

 

 1. Prijzen

5.1. Alle prijzen zijn netto en exclusief ten tijde van de leveringen verschuldigde belastingen.

5.2. Indien na aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst een kostprijsbepalende factor een aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan, is Petromark gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat zulks afnemer het recht geeft op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt.

 

 1. Betaling

6.1. Alle kosten vallende op de betaling zijn voor rekening van afnemer.

6.2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien betaling niet binnen de gestelde termijn geschiedt, is afnemer in gebreke en is hij vertragingsrente van 1% per maand, of de wettelijke rente indien deze hoger is, van het factuurbedrag verschuldigd.

6.3. Afwijkende betalingsregelingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Het is afnemer niet toegestaan zich op verrekening te beroepen. Klachten geven afnemer niet het recht enige betaling te
weigeren of uit te stellen, tenzij de prestatie van Petromark in het geheel niet beantwoordt aan de overeenkomst.

6.4. De door afnemer gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van kosten, dan van rente en vervolgens van de oudste schulden, ook als afnemer een andere titel aan zijn betaling heeft gegeven.

6.5. Afnemer wordt geacht in gebreke te zijn met de betaling, zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn indien afnemer overlijdt, onder curatele wordt gesteld, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, alsmede in geval van een derdenbeslag op zijn
vermogen of een deel daarvan wordt gelegd.

 

6.6. Wanneer Petromark het bij niet-tijdige betaling nodig oordeelt haar vorderingen ter incasso in
handen van derden te stellen, komen de hieraan verbonden kosten voor rekening van afnemer.
Ter keuze van Petromark kan afnemer belast worden voor de werkelijke kosten, dan wel voor een bedrag
gelijk aan 35% berekend over de aan Petromark verschuldigde hoofdsom, vermeerderd met vertragingsrente, met een minimum van € 300,00.

6.7. Petromark behoudt zich het recht voor te allen tijde zekerheid te verlangen voor tijdige betaling. Petromark is gerechtigd haar verplichtingen jegens afnemer op te schorten, althans niet uit te voeren, zolang door afnemer niet voldoende zekerheid voor de betaling is gesteld.

 1. Eigendomsvoorbehoud
  7.1. De eigendom van de door Petromark geleverde zaken gaat eerst op afnemer over nadat deze aan Petromark alles heeft voldaan wat aan Petromark ter zake van de levering van die zaken – daaronder niet alleen begrepen de koopprijs maar ook eventuele renten en kosten – verschuldigd is. Indien afnemer in gebreke blijft met betaling van het verschuldigde, dient zij Petromark in staat te stellen tot het terugnemen van de zaken, op straffe van een direct opeisbare boete van € 450,00 voor iedere dag of gedeelte van een dag, dat de afnemer één dezer verplichtingen niet nakomt.

7.2. Het is afnemer niet toegestaan de met het eigendomsvoorbehoud belaste zaken te vervreemden, te verbruiken, te vermengen dan wel zodanig te handelen, dat deze zaken niet meer als door Petromark geleverde zaken traceerbaar zijn.

 

 1. Acceptatie en claims
  8.1. De hoeveelheid van de geleverde zaken wordt als juist erkend, tenzij terstond door afnemer manco’s op het desbetreffende ontvangstbewijs zijn aangetekend. Genoemde manco’s dienen door afnemer binnen 3 werkdagen na aflevering gedetailleerd schriftelijk aan Petromark te worden bevestigd.

8.2. Reclames omtrent de kwaliteit van de zaken en/of afwijkingen van de specificaties dienen uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst schriftelijk door afnemer bij Petromark te worden ingediend onder vermelding van het artikel en de aard van de klacht. Indien gebreken pas in een later stadium kunnen worden ontdekt, dienen reclames binnen 1 werkdag na ontdekking aan Petromark bekend te worden gemaakt.

8.3. Reclames over facturen moeten uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst aan Petromark gemeld worden.
8.4. Bij reclames dient afnemer Petromark in staat te stellen de gereclameerde zaken in ongewijzigde toestand te inspecteren, bij gebreke waarvan het recht op reclame komt te vervallen.

Reclames geven afnemer geen recht tot opschorting van enige aan Petromark verschuldigde prestatie, tenzij de geleverde zaken in het geheel niet beantwoorden aan de overeenkomst. Compensatie door afnemer is nimmer toegestaan.

8.5. Na het verstrijken van de in lid 1 t/m 3 van dit artikel genoemde termijnen wordt afnemer geacht de geleverde goederen en/of verstrekte facturen te hebben goedgekeurd.

8.6. Reclames ontslaan afnemer niet van zijn verplichting tot afname van nog te verrichten leveranties.

8.7. Indien de reclame over de levering gegrond is worden de zaken, naar keuze van Petromark vervangen of gecrediteerd tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende zaken.

 1. Overmacht
  Omstandigheden van dien aard, dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van Petromark kan worden verlangd, gelden als overmacht. Als zodanige omstandigheden gelden onder meer wilde stakingen binnen het bedrijf van Petromark, een gebrek aan voor de nakoming van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, algemene vervoersproblemen, evenals het niet tijdig of niet deugdelijk leveren aan Petromark door haar (toe)leveranciers.

 

 1. Aansprakelijkheid
  10.1. Behoudens in het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Petromark of haar bedrijfsleiding, is Petromark nimmer aansprakelijk voor enige schade van afnemer, direct of indirect, of bedrijfsschade uit welke hoofde of van welke aard dan ook.
  10.2. Petromark is nimmer aansprakelijk indien gebreken aan de geleverde zaken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de door Petromark verstrekte en/of op de bijgevoegde documentatie vermelde instructies en voorschriften, of indien de zaken in een gewijzigde verpakking zijn verpakt, dan wel in een andere staat dan de originele door afnemer zijn doorverkocht of verstrekt.
  10.3. Indien Petromark aansprakelijk wordt geacht voor enige door afnemer geleden schade is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Petromark in het onderhavige geval te verstrekken uitkering.

10.4. Indien Petromark aansprakelijk wordt geacht en de assuradeur van Petromark in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Petromark beperkt tot twee maal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, tot een maximum van € 4.500,00.

 

 1. Geschillenbeslechting
  11.1. Op alle, onder deze voorwaarden aangegane overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

11.2. De Rechtbank te Amsterdam is bevoegd, dan wel naar keuze van Petromark, de volgens de gewone competentieregels bevoegde Rechter.

 1. Wijzigingen en vindplaats van de algemene voorwaarden
  De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter Kamer van Koophandel te Amsterdam, Nederland. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie.